Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 24 juni 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Antagande av detaljplan för Bäckaskog

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. Den nya detaljplanen ger bland annat följande möjligheter:

  • Tillbyggnad av Bäckaskogs äldreboende samt nya parkeringsplater
  • Ny förskola i närheten av den förskola som redan finns i området
  • Gång- och cykelvägar inom området

Beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäckaskog (Saltvik 23:1, Saltvik 66:1 med flera)

Handläggare: Emma Hogander, plan- och byggchef


Ärende: Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel

En ny tobakslag börjar gälla den 1 juli 2019. Den innebär bland annat att det krävs tillstånd för all försäljning av tobaksvaror eller liknande produkter. I och med det måste nya avgifter införas i kommunens taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med prövning och tillsyn.

Beslut: Kommunfullmäktige antar taxan att gälla från och med 1 juli 2019.

Handläggare: Stina Jakobsson, miljöchef


Ärende: Investering i Bäckaskogs äldreboende för ombyggnation, renovering och nybyggnation

Kommunen behöver fler platser i anpassade vård- och omsorgsboenden. Ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att bygga om del av Bäckaskogs äldreboende för att få plats med fler lägenheter och andra utrymmen som behövs inom en vårdavdelning.

Beslut: Totalt 21 miljoner kronor avsätts i 2020 års investeringsbudget för ombyggnation och renovering av del av Bäckaskogs äldreboende.

Handläggare: Olle Wiking, tillförordnad fastighetschef


Ärende: Investering för fortsatt fiberutbyggnad i Uppsälje och Tyna-Malmsta

För att kunna fortsätta utbyggnaden av accessnät i områdena Uppsälje och Tyna-Malmsta behövs en investering på 1,8 miljoner. Det här ärendet omfattar cirka 50 kundpåkopplingar i området Uppsälje och cirka 30 i området Tyna-Malmsta.

Beslut: 870 000 kronor avsätts för att fortsätta den påbörjade fiberutbyggnaden av accessnät i området Uppsälje, samt 960 000 kronor för att bygga ut accessnät i området Tyna till Malmsta.

Handläggare: Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef

Senast uppdaterad: 25 juni 2019