Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 9 juli 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Granskningsrapport per 2018-12-31

Revisorerna har överlämnat en granskningsrapport över Vansbro kommuns årsredovisning för 2018. I granskningen har revisorerna lämnat synpunkter, och man önskar svar från kommunstyrelsen med en redovisning av åtgärder baserat på de synpunkter som lämnats i rapporten.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett svar, där man bland annat för fram att:

  • Det finns en beslutad åtgärdsplan för att återställa det ekonomiska underskottet
  • Kommunstyrelsen har även genom beslut förtydligat vikten av att kommunchef, ekonomichef och personalchef har den samlade bilden av vad som sker i verksamheterna, och dessutom förtydligat chefernas ansvar för att anpassa verksamheten till budget, att genomföra effektiviseringar och reduceringar
  • Kommunstyrelsen har också gett sitt arbetsutskott i uppdrag att genomföra genomgångar med förvaltningsområdeschefer och utskottsordförande för att diskutera ytterligare besparingsåtgärder

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef


Ärende: Yttrande över ”Strategi för samverkan om ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län”

Länsstyrelsen Dalarna har skickat ut sitt förslag till Strategi för samverkan och ledning för samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län, som man önskar få synpunkter på från Dalarnas kommuner.

Strategin knyter samman det lokala arbetet med det nationella genom att anta ett gemensamt språk, förhållningssätt och arbetssätt, vilket är viktigt. Det är också viktigt att ansvarsområden och roller definieras.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag till mål för Dalarnas län.

Handläggare: Niclas Jolhammar, säkerhetssamordnare

Senast uppdaterad: 10 juli 2019