Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 17 september 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Servicebostad för vuxna enligt LSS och trapphusboende enligt socialtjänstlagen

När utredningen om behov av boende enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gjordes, visade det sig att det, förutom gruppbostäder, även behövs servicebostäder för vuxna enligt LSS i kommunen.

Beslut:

Kommunstyrelsen inrättar, i nuvarande stödboendet 37:an, en servicebostad för vuxna enligt LSS och ett samlat boende med tillgång till gemensamhetslokal i form av trapphusboende enligt socialtjänstlagen (2001:453) för vuxna som av fysiska, psykiska eller andra skäl har det behovet.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

Ärende: Ny avgift för gruppträningspass på Vansbro Simhall och Gym

Ett privatägt gym, Lokstallet Gym, startades i Vansbro våren 2019. Lokstallet Gym bedriver gruppträningar och med anledning av den nya konkurrenssituationen har förvaltningen sett över kundkostnaderna för gruppträningar i kommunens gym. Det för att se till att vi tar ut en rimlig taxa och att konkurrensen sker på samma villkor.

Beslut:

Kommunstyrelsen bestämmer att avgiften för gruppträning i kommunens gym ska höjas till 100 kronor per person och pass från och med den 1 november 2019.

Handläggare: Mia Johansson, fritidschef

Ärende: Lönekriterier för grundskollärare

Kommunstyrelsen antar nya lönekriterier för grundskollärare. Kritierierna är framtagna i samverkan mellan skolledning, personalavdelning och lärarfack. Syftet med de nya lönekriterierna är att få ett bra verktyg som upplevs tydligt, konkret och som ska fungera som ett bra verktyg i den årliga lönerevisionen. Arbetet med att ta fram lönekriterier har pågått under våren och under hösten ska de förankras på alla skolor i kommunen.

Handläggare: Marit Andersson, skolchef

Senast uppdaterad: 18 september 2019