Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 30 september 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild

Ärende: Inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk

Gamla anläggningar och nya krav gör att kommunens två avloppsreningsverk måste byggas om. Det kommunala VA-bolaget Dala Vatten och Avfall AB har gjort en studie och tittat på flera olika alternativ för hur arbetet ska göras. Kommunfullmäktige har nu beslutat om hur de vill att det ska gå till.

Beslut: Inriktningen är att avloppsreningsverken i Dala-Järna och Vansbro ska renoveras.

Handläggare: Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef

Ärende: Strategisk plan 2020-2022

Kommunstyrelsen har tagit fram en strategisk plan för åren 2020-2022 som innehåller mål för kommunens verksamhet för kommande år. Den innehåller även budget för kommunens alla verksamheter och skattesats för år 2020.

Beslut: Den strategiska plan för 2020-2022 antas.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef/tillförordnad ekonomichef

Ärende: Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har tagit fram ett förslag på vilket arvode kommunfullmäktiges ordförande ska få för sitt uppdrag. Det uppdraget fick beredningen från fullmäktige.

Beslut: Arvodet ska inte förändras.

Handläggare: Lina Forsell, personalsekreterare

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019