Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 15 oktober 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Åtgärdsplan 2019

Med anledning av kommunens ekonomiska situation har förvaltningen fått i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att omgående ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna besparingar som inte kräver politiska beslut och att till kommunstyrelsens sammanträde 5 november ha tagit fram underlag för ställningstagande för samtliga åtgärder enligt åtgärdsplan för politiskt ställningstagande.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Ärende: Helårsprognos per augusti 2019

En helårsprognos per augusti 2019 har sammanställts. Prognosen för helåret per augusti är ett underskott på 20,4 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna helårsprognosen per augusti 2019 och att uppmana förvaltningen att vara återhållsamma med kostnader och medvetet arbeta mot att minska kommunens underskott.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019