Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 5 november 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Granskningsrapport resursfördelning och effektivitet

Kommunrevisionen har granskat kommunens rutiner kring resursfördelning och effektivitet inom våra olika verksamheter.

Kommunrevisorerna rekommendation är att kommunstyrelsen ska:

  • Förtydliga principer gällande fördelning av resurser mellan verksamheterna.
  • Förtydliga ansvaret för effektivitet på olika chefsnivåer.
  • Utveckla indikatorer och mål kring effektivitet så att de blir mätbara.
  • Införa rutiner och arbetssätt för att systematiskt följa upp verksamheten utifrån effektivitetsbegreppet.

Kommunstyrelsen svarade kommunrevisionen med ett yttrande.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Ärende: Granskningsrapport kommunens prognosrutiner

Kommunrevisionen har granskat kommunens rutiner kring hur vi tar fram ekonomiska prognoser. Revisorerna har hittat några förbättringsområden:

  • Tydligare anvisningar gällande uppföljnings- och prognosarbete ska tas fram.
  • Roller och ansvar gällande uppföljnings- och prognosarbete ska förtydligas.
  • Arbetet med att utveckla och höja kvaliteten i redovisningen och gällande periodisering av budget fortsätter.
  • Planering och genomförande av åtgärder vid negativa budgetavvikelser får större fokus.

Kommunstyrelsen svarade kommunrevisionen med ett yttrande.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Senast uppdaterad: 7 november 2019