Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 18 november 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild

Ärende: Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsen har tagit fram en delårsrapport som redovisar kommunens resultat till och med den 31 augusti 2019. Den innehåller även en prognos för hela året.

Resultatet i delårsrapporten för 2019 är minus 4,5 miljoner kronor och prognosen för hela 2019 pekar på ett underskott på 20,4 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.

Handläggare: Tillförordnad ekonomichef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Återrapportering av partistöd 2018

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige får varje år ett ekonomiskt stöd från kommunen. Partierna ska varje år redovisa hur de har använt pengarna för att stärka sin ställning i den kommunala demokratin.

Alla partier har återrapporterat hur de har använt pengarna.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av demokratiberedningens beslut om återrapportering av partistöd 2018.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya Brand, sara.beyabrand@vansbro.se

Ärende: Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya avgifter (taxa) för sotning och brandskyddskontroll. Syftet är att avgifterna fullt ut ska täcka alla kostnader för sotning.

Beslut: Kommunfullmäktige antar taxan för sotning och brandskyddskontroll och den ska gälla från och med 1 januari 2020.

Handläggare: Tillförordnad samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson,
per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 19 november 2019