Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 3 december 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Nämndsplan 2020 innehållande kommunstyrelsens budget samt justering av kommunfullmäktiges budget för 2020

Kommunstyrelsen beslutade om en nämndsplan och budget för 2020, och föreslog också att kommunfullmäktige ska sänka sitt överskottsmål och ge kommunstyrelsen de extra pengar som Vansbro kommun får genom det nya utjämningssystemet. Detta för att inte ge verksamheterna ett ännu större sparkrav, då det inte är genomförbart just nu. Alla åtgärder för en ekonomi i balans inoim Vansbro kommun behöver vara långsiktigt hållbara.

Arbetet kopplat till beslutet om åtgärdsplan 2020 ska bli mer intensivt. Förvaltningen ska:

  • genomföra alla besparingar som inte kräver politiska beslut
  • minska personalkostnaden med motsvarande 25 heltidstjänster, inget förvaltningsområde ska undantas, alla områden ska ses över
  • ta fram en plan för att lämna alla lokaler som kommunen inte äger
  • arbeta med bemanningsekonomin snabbt och återkoppla löpande till kommunstyrelsen
  • prioritera arbetet med att få ekonomin i balans. Långsiktigt hållbara verksamheter prioriteras framför allt annat

Vi ska ha samma kostnadsnivå i verksamheterna som andra jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen påpekar att det är viktigt att varje utskott löpande diskuterar och tar fram förslag för att få ner kostnaderna och för en budget i balans. Även kommunstyrelsens arbetsutskott ska löpande diskutera åtgärdsplan och budget.

Handläggare: Kommunchef/tillförordnad ekonomichef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Skolans organisation och lokaler

Förvaltningen får i uppdrag att se över skolans organisation och lokaler. Arbetet ska leda fram till en hållbar plan kring framtidens skolorganisation, med hänsyn till elevunderlagsprognoser, pedagogiska och ekonomiska perspektiv.

Förvaltningen ska löpande stämma av sitt arbete med kommunstyrelsen under våren, för att sedan presentera en färdig plan för kommunstyrelsen i juni 2020. Innan några stora organisationsförändringar eventuellt görs ska planerna diskuteras och förhandlas under hösten.

Handläggare: Skolchef Marit Andersson, marit.a.andersson@vansbro.se

Dagverksamhet för dementa, förtydligande

Kommunstyrelsen avvecklar inte dagverksamheten för dementa. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla verksamheten inom den budget som de har.

Senast uppdaterad: 5 december 2019