Fullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Borgen för Inlandståget AB

Vansbro kommun är en av 19 delägare i Inlandsbanan AB, som i sin tur äger två dotterbolag, där Inlandståget AB är ett av dem.

Bolaget har köpt fem tåg, som ska användas i trafik, för totalt 70-75 miljoner kronor. I förslaget till finansieringsplan delar ägarna på ett borgensåtagande om totalt 50 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun går i borgen för maximalt 500 000 kronor.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Justering av strategisk plan 2020-2022 gällande fullmäktiges budget 2020

Kommunfullmäktige har redan beslutat om en strategisk plan för kommunens verksamhet åren 2020 till 2022. Planen innehåller bland annat nästa års budget. Kommunstyrelsen har nu föreslagit ett antal justeringar i planen.

Beslut: Kommunfullmäktige ökar budgeten med 7,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar även att sänka överskottsmålet till 0,4 procent, liksom att öka kommunstyrelsens budget med drygt 13 miljoner kronor. Man avsätter också 800 000 kronor för att kunna avveckla Västerdalarnas Utbildningsförbund.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Ärende: VA-taxa 2020

Det kommunala bolaget Vansbro Teknik AB har föreslagit en ny VA-taxa för år 2020. Bland annat föreslår de en höjning av brukningsavgifter med 3 procent och anläggningsavgifter med 5 procent.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för 2020.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Senast uppdaterad: 17 december 2019