Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 14 januari 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Rivning av godsmagasin på fastigheten Vansbro 1:37

För ungefär två år sedan skickade Trafikverket in en ansökan om att få riva godsmagasinet i Vansbro. När ansökan har behandlats har det kommit fram att godsmagasinet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, då det ligger intill det byggnadsminnesförklarade stationshuset.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade, med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden, att godsmagasinet inte får rivas.

Handläggare: Emma Hogander, plan- och byggchef

Ärende: Beslut om att utse skolchef

Kommunstyrelsen är huvudman för skolorna i Vansbro kommun, och ska därför enligt skollagen utse en skolchef. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer lagar och regler som gäller för utbildningen.

Skolchefen ska spela en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och i att skapa goda förutsättningar för rektorerna i deras uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen utser förvaltningsområdeschefen för utbildning, kultur och fritid till skolchef.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Senast uppdaterad: 15 januari 2020