Fullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 27 januari 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Näringslivsstrategi för Vansbro kommun 2020-2024

Behovet att ta fram en ny näringslivsstrategi har blivit mer och mer tydligt de senaste åren utifrån de förändrade utmaningar kommunen står inför. Utmaningarna är bland annat brist på kompetens, bostäder och tillgång till bredband, men också Vansbro kommuns attraktivitet som plats att arbeta och leva i. Överflyttningen av näringslivsfunktionen från den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan till Vansbro kommuns förvaltning har också varit ett skäl till att se över vilka utmaningarna är och hur vi på bästa sätt ska arbeta med dem.

Vid dagens sammanträde behandlar kommunfullmäktige ett förslag till näringslivsstrategi för kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Vansbro kommun för åren 2020-2024.

Handläggare: Näringslivschef Oskar Lundgren, oskar.lundgren@vansbro.se

Ärende: Motion om renhållningstaxor för fritidshus

En fullmäktigeledamot har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunens teknikbolag Vansbro Teknik AB i uppdrag att komma med förslag om att ändra renhållningstaxan. Ändringen skulle bland annat innebära att fastighetsägare som bor permanent i kommunen inte debiteras någon särskild taxa för ett fritidshus.

Beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, mikael.granath@vansbro.se

Senast uppdaterad: 28 januari 2020