Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 11 februari 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Återkoppling av åtgärdsplan 2020

Totalt finns 90 åtgärder som ska genomföras för en ekonomi i balans, vissa politiskt beslutade och andra som ska genomföras i förvaltningen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner återkopplingen av åtgärdsplan 2020 och anger att de åtgärder som förväntas ge mest ekonomisk effekt ska prioriteras. Respektive utskott genomför en grundligare genomgång av åtgärdsplanen och följer upp de olika åtgärderna utifrån utskottens arbetsfördelning.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Ärende: Utredning av verksamhet vid kommunens simhall och gym

En utredning av verksamheten vid kommunens simhall och gym har genomförts i två delar. Den ena delen handlar om behovet av ett strategiskt ställningstagande om framtida simhall, och den andra om den dagliga driften idag och vilka möjliga åtgärder som kan göras för att sänka kostnaderna.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att

  • ta fram ett underlag för politiskt ställningstagande kring viljeinriktning för simhallen (vilken typ av verksamhet som skall bedrivas, omfattning och kvalitetsnivå),
  • kostnadsberäkna inpasseringssystem till simhallen,
  • genom simskoletaxa tillse att kommunen har full kostnadstäckning för simundervisning för elever från andra kommuner,
  • ta fram en plan för vilka åtgärder som behöver utföras och åtgärdas enligt tidigare besiktningar av bassängen (simhallsdelen),
  • utöka samarbetet mellan Utbildning, kultur och fritid, Simhall och gym, och Intern service gällande teknisk drift och lokalvård.

Handläggare: Mia Johansson, chef för fritidsavdelningen, ungdomsgård, simhall och gym

Ärende: Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning

De förtroendevalda revisorerna har tillsammans med övriga Dalakommuner och Region Dalarna granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som regionen. Revisorernas samlade bedömning är att ”vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning inte är fullt ut ändamålsenligt och effektivt. Det dagliga samarbetet fungerar oftast men samverkan försvåras när kommunens begränsade verksamheter möter regionens bristande resurser, vilket leder till att den enskilde inte får de vårdinsatser de kan behöva”.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar ett svar på revisorernas granskning, där man bland annat anger att kommunstyrelsen anser att de slutsatser och rekommendationer granskningsrapporten visar är en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det kräver en bra och nära samverkan med Regionen, uppföljning av överenskommelser, tydliga och kända styrdokument, regelbunden uppföljning och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Av svaren på granskningsfrågorna framkommer även uppgifter där kommunstyrelsen behöver säkerställa att arbetet fortlöper såsom beskrivet.

Kommunchefen ges också i uppdrag att återkoppla och följa upp ett antal kontrollpunkter för att komma till rätta med de brister som revisorerna ser.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef

Senast uppdaterad: 13 februari 2020