Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 6 april 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 2019 -2022

Vansbro kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. Räddningsförbundets medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram ett handlingsprogram. Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, krisberedskap och civilt försvar.

Beslut: Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram och delprogram för Vansbro kommun, men ur handlingsprogrammet stryks att kommunen genomför hastighetsmätning.

Handläggare: Niclas Jolhammar, beredskapssamordnare

Ärende: Investering i nybyggnad av ambulansstation

Region Dalarna och den ambulansverksamhet som bedrivs i Vansbro behöver nya lokaler. Idag hyr Regionen lokaler vid vårdcentralen Bäckaskog, och de är inte ändamålsenliga för ambulansens verksamhet. Det bästa alternativet är att bygga till nuvarande Brandstation och samnyttja så många ytor som möjligt i nuvarande Brandstationsbyggnad.

Beslut: Under förutsättning av att Region Dalarna fattar erforderliga beslut beslutar kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel för att bygga en ny ambulansstation åt Region Dalarna i anslutning till befintlig Brandstation. Med de medel som avsätts även för Vansbro kommuns del för ny entréfunktion och mindre anpassningar i befintlig byggnad, avsätts totalt 15 miljoner kronor för investeringen. 14,4 miljoner kronor av dessa är investeringsmedel som inte ingår i den investeringsram som kommunen årligen avsätter då investeringen är intäktsfinansierad.

Handläggare: Olle Wiking, tillförordnad fastighetschef

Ärende: Webbsändning av fullmäktiges sammanträden

Den 18 november 2019 fastställde kommunfullmäktige i Vansbro en handlingsplan med syfte att vitalisera fullmäktige och dess sammanträden. I denna plan gavs kommunstyrelsen bland annat i ”uppdrag att utreda förutsättningarna för webbsändning av fullmäktiges sammanträden”. Målet med en eventuell webbsändning angavs vara att kommunens medborgare ska ges goda förutsättningar att ta del av debatten i fullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att införa webbsändning av fullmäktiges sammanträden. Webbsändning ska ske i realtid och kostnaden för webbsändningarna tas ur befintlig budget för fullmäktige.

Handläggare: Mikael Granath, kommunsekreterare

Ärende: Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022, med ändringar gällande utvärdering av och avtal med de kommunala servicepunkterna och möten med Kommunbygderådet.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020