Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 7 april 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Årsredovisning 2019

I likhet med åren 2018 och 2017 redovisar kommunen 2019 ett underskott, underskottet för 2019 uppgick till 35,5 miljoner kronor. Enligt Kommunallagen (KL) 11 kap § 12 ska ett underskott regleras under nästkommande tre år och en åtgärdsplan ska upprättas. Om synnerliga skäl finns kan kommunfullmäktige besluta att inte återställa del av underskott enligt KL 11 kap § 13. Synnerliga skäl åberopas för att inte återställa underskottet för förlusten på 16,1 miljoner kronor vid försäljningen av bioenergianläggningen. Om synnerliga skäl finns att återställa underskott på längre tid än tre år kan kommunfullmäktige besluta om det. För resterande del av 2019 års underskott, 19,4 miljoner kronor, åberopas synnerliga skäl att återställa underskottet på sex år.

Beslut: Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2019 och överlämnat årsredovisningen till revisorerna. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till kommunfullmäktige att besluta om återställande av underskott och upprättande av åtgärdsplan.

Handläggare: Erik Mååg, ekonomichef

Ärende: Feriearbete 2020

Att ungdomar i kommunen har möjlighet att få ett feriearbete och kunna tjäna egna pengar, och lära sig vad det innebär att vara anställd och på sikt få en egen försörjning, har varit och är ett prioriterat område. Vansbro kommun har under flera år haft som mål att erbjuda alla som söker feriearbete en plats. Tidigare har det finansierats till del med hjälp av medel från generella statsbidrag för flyktingmottagande och kommunstyrelsens medel till förfogande. Budgeterade medel för löner till feriearbetare uppgick 2019 till 400 000 kronor. I och med den ekonomiska situation som råder är ett minskat antal feriearbetsplatser en av åtgärderna i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren 2020 erbjuda 20 kommunalt finansierade feriearbetsplatser för ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och första året i gymnasiet och är folkbokförda i Vansbro kommun där minst fem platser ska vara för ungdomar som omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få en plats ska ungdomen ha sökt feriearbetet och inte ha annat sommarjobb.

Handläggare: Lillemor Tännström, personalchef

Ärende: Verksamheten i Fritidsbanken Vansbro

I dagsläget har Fritidsbanken Vansbro cirka 1000 artiklar. Låntagare är från alla åldrar och med olika bakgrund. Övervägande lånar man för enskilda aktiviteter men även en hel del till organiserad idrott. Skolor har lånat prylar till temadagar och Fritidsbanken har samverkat med föreningar vid lovaktiviteter. I sådana sammanhang finns definitivt utvecklingspotential.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsbanken ska finnas kvar. Förvaltningen ges i uppdrag att organisera verksamheten på det sätt som är mest ekonomiskt fördelaktigt och möter medborgarnas behov.

Handläggare: Mia Johansson, chef för fritidsavdelningen, ungdomsgård, simhall och gym

Senast uppdaterad: 8 april 2020