Ge dina synpunkter på framtidens äldreomsorg

Kommunstyrelsen har tillsatt en styrgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på ”Framtidens äldreomsorg i Vansbro kommun”. Bakgrunden är de utmaningar som äldreomsorgen har inför framtiden.

Styrgruppen ska fokusera på bland annat följande områden:

  • Kvalitetsaspekter inom vård och omsorg, vilken kvalitet ska äldreomsorgen i Vansbro ha?
  • Förebyggande, hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser, hur kan man arbeta förebyggande och hälsobefrämjande inom äldreomsorgen?
  • Serviceinsatser, vilken service kan äldre i Vansbro förvänta sig?
  • Översyn av boendeformer, vilka boendeformer bör finnas i Vansbro?
  • Användning av välfärdsteknologi. Vad kan utvecklas när det gäller välfärdsteknologin?

För att medborgarna ska få inflytande över hur en framtida äldreomsorg ska se ut vill styrgruppen ha en dialog med föreningar och organisationer. I och med Coronarestriktioner kan öppna möten inte hållas för tillfället. Därför skickar nu styrgruppen denna uppmaning till föreningar och organisationer för att få in synpunkter på hur man vill att framtidens äldreomsorg ska se ut. De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet. Alla som lämnar svar kommer att få ta del av samtliga svar.

Styrgruppen vill poängtera att det är viktigt att föreningen/organisationens samtliga medlemmar ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Styrgruppen önskar svar senast den 12 juni. Svaren ska skickas per post till

Vansbro kommun
Styrgruppen för framtidens äldreomsorg
786 31 Vansbro

eller via e-post till vansbro.kommun@vansbro.se

Senast uppdaterad: 5 maj 2020