Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 19 maj 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Lokal trafikföreskrift gällande Järnvägsgatan och Norra Allégatan

Problem med högt spelande musik från fordon som kvällar och nattetid kör runt i centrala delarna av Vansbro har uppstått. Detta får till följd att många boende i området får sin nattsömn störd samt att trafiksituationen i området blir osäker.

Beslut: Kommunstyrelsen inför en lokal trafikföreskrift som innebär förbud mot fordonstrafik alla dagar mellan kl. 01.30 – 05.30 med undantag av vissa fordon med tillstånd på Järnvägsgatan samt Norra Allégatan i Vansbro.

Handläggare: Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef


Ärende: Drift särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från och med 2022-04-01

Sedan 2012-04-01 drivs särskilt boende, hemtjänst och träffpunktsverksamhet i Äppelbo på entreprenad. Med anledning av att nuvarande entreprenadavtal upphör 2022-03-31 behöver ett nytt ställningstagande tas om driften från och med 2022-04-01.

Beslut: Ny upphandling ska genomföras för drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo för fortsatt entreprenaddrift från och med 2022-04-01. Underlag för beslut om upphandlingsmodell ska utarbetas och beslutas av kommunstyrelsen 2020-06-16.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef


Ärende: Återkoppling av åtgärdsplan

Kommunstyrelsen får en återkoppling av åtgärdsplanen innehållande 90 åtgärder som ska genomföras för att kommunen ska uppnå en ekonomi i balans, vissa politiskt beslutade och andra som ska genomföras i förvaltningen.

Kommunstyrelsen godkänner återkoppling av åtgärdsplan 2020, och beslutar också att:

  • De åtgärder som förväntas ge mest ekonomisk effekt ska prioriteras. Respektive utskott genomför en grundligare genomgång av åtgärdsplanen och följer upp de olika åtgärderna utifrån utskottens arbetsfördelning.
  • De åtgärder som inte kräver politiska beslut ska omedelbart åtgärdas.
  • För förvaltningsområden som prognosticerar underskott för 2020 ska en särskild arbetsgrupp tillsättas, som ska bestå av kompetens inom personal, ekonomiavdelning samt kommunchef. Dessa tillsammans med ansvarig förvaltningsområdeschef ska snarast arbeta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Handläggare: Erik Mååg, ekonomichef

Senast uppdaterad: 20 maj 2020