Första prognosen för året pekar på ett litet överskott

Prognosen för helåret per april är ett överskott på 1 859 tkr, jämfört med budget är det ett överskott med 115 tkr.

Bild

Vid jämförelse mellan ackumulerade personalkostnader till och med april 2019 och april 2020 har dessa ökat med 4,7 mkr, för kommunstyrelsens verksamheter är ökningen 4,9 mkr. Ökningen finns inom utbildning, kultur och fritid där de tillkommande verksamheterna gymnasiet och vuxenutbildningen har personalkostnader på 7,6 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett underskott på 4 mkr jämfört med budget. Största avvikelsen finns inom Socialt stöd och omsorg med en prognos på – 18,6 mkr där individ- och familjeomsorgen står för 8,8 mkr och LSS för 8,5 mkr. I det beräknade underskottet ingår merkostnader på 2,8 mkr för framförallt skyddsutrustning kopplat till coronapandemin, om dessa medel kan ersättas från staten är prognosen 2,8 mkr lägre.

Utbildning, kultur och fritid redovisar en prognos på -473 tkr där för- och grundskola prognostiserar med ett underskott på 1,4 mkr.

Från 1 januari 2020 ingår gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen inom utbildning, kultur och fritid, en verksamhet som tidigare bedrivits i Västerdalarnas utbildningsförbund. Vansbro kommuns kostnader för VDUF var 2018 48,7 mkr och 2019 47,6 mkr. Båda åren har en underskottstäckning betalats och för 2019 var den 7,2 mkr. Budget 2020 för dessa båda verksamheter utgår från bokslut 2019 men har reducerats med 2 mkr, budgetmedel har även överförts till intern service för fastighetskostnader mm. Trots reducering med 2 mkr jämfört med 2019 års bokslut prognostiserar gymnasiet och vuxenutbildningen med ett överskott på 925 tkr.

Kommunkansli och intern service redovisar ett underskott på 87 tkr, exklusive schablonersättningar. Schablonersättningar som kommunen erhåller från Migrationsverket prognostiseras ge ett överskott på 2,6 mkr vid årets slut. Schablonersättningarna ska fördelas till de verksamheter som haft kostnader.

Kommunstyrelsen avsatte 10 mkr för att eventuellt täcka uppkomna underskott för individ- och familjeomsorgen, i prognosen är dessa beräknade som överskott med 10 mkr medans verksamheten beräknar ett underskott med 8,8 mkr. Individ- och familjeomsorgens budget bör därför ökas med 8,8 mkr.

Överförmyndarverksamheten bedöms ge ett överskott på 360 tkr.

Krisledningsnämnden har varit aktiverad under våren och kostnaderna beräknas till 17 tkr för året om inte krisledningsnämnden behöver aktiveras vid fler tillfällen.

Finansiering beräknas ge ett överskott på 3,7 mkr som främst är hänförligt till skatteintäkter, utjämningssystem, generella bidrag mm som ger ett överskott på 4,5 mkr.

Senast uppdaterad: 8 juni 2020