Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Ärende: Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktige behandlar kommunens årsredovisning för år 2019. För 2019 redovisar kommunen ett underskott som uppgår till 35,5 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras under nästkommande tre år och en åtgärdsplan ska upprättas. Om synnerliga skäl finns kan kommunfullmäktige besluta att inte återställa del av underskottet. Synnerliga skäl åberopas för att inte återställa underskottet för förlusten på 16,1 miljoner kronor vid försäljningen av bioenergianläggningen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. Kommunfullmäktige återställer inte 16,1 mkr av årets underskott som hör till försäljningen av bioenergianläggningen med hänvisning till synnerliga skäl enligt KL 11 kap §13. Kommunfullmäktige återställer årets negativa resultat över en period av sex år enligt KL 11 kap §12 reglering av balanskravsresultat. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta en åtgärdsplan för att återställa upparbetade underskott inom en sexårsperiod.

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Revisionsberättelse 2019

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. .

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunstyrelse, nämnder och beredningar i Vansbro kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, erik.maag@vansbro.se

Ärende: Bredbandsstrategi 2020-2025

Vansbro kommun behöver anta en ny bredbandsstrategi för att nå de uppsatta regionala och nationella målen för bredbandsutbyggnaden. Förslag på ny Bredbandsstrategi är framtagen och ersätter tidigare Bredbandsstrategi som antogs av kommunfullmäktige då prioriteringar och ekonomiska förutsättningar behöver justeras.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstrategi 2020-2025.

Handläggare: Tillförordnad samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2020