Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 18 augusti 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Avsteg från platsförlagda studier för gymnasiet vid pandemi

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så ska gymnasieskolans verksamhet från och med den 15 juni 2020 återgå från fjärr- och distansstudier till platsförlagd verksamhet. Utifrån rådande pandemiläge så finns möjlighet att göra avsteg från att bedriva undervisningen platsförlagd, om särskilda skäl eller förutsättningar finns.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avteg får göras från platsförlagda studier för gymnasieskolan, om särskilda skäl eller förutsättningar finns i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordning 2020:115.

Handläggare: Skolchef Marit Andersson, e-post marit.a.andersson@vansbro.se

Ärende: Förlängd stängning av dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har varit stängd sedan den 7 april. Detta har varit i syfte att minska smittspridningen bland äldre med tanke på pågående coronapandemi. Ett nytt ställningstagande i frågan behöver göras av kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att dagverksamheten för personer med demenssjukdom ska hållas fortsatt stängd till och med den 20 september med anledning av pågående coronapandemi. Förvaltningen ges även i uppdrag att hitta alternativa former för dagverksamhet för att möta brukarnas behov.

Handläggare: Socialchef Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020