Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 15 september 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Förlängd stängning av dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har varit stängd sedan 7 april 2020 med anledning av pågående coronapandemi. Syftet har varit att minska smittspridningen bland äldre. Rekommendationen från Region Dalarnas smittskydd är att dagverksamheten ska hållas fortsatt stängd.

Beslut: Dagverksamheten för personer med demenssjukdom kommer med anledning av pågående coronapdemi fortsatt att hållas stängd till och med den 25 oktober. Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att vid behov fatta nytt beslut i frågan.

Handläggare: socialchef Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Ärende: Beslut om att utse skolchef

Enligt skollagen ska varje huvudman ha en funktion benämnd skolchef. Då förvaltningsområdeschefen inte längre är i tjänst måste en ny skolchef utses.

Beslut: Kommunstyrelsen utser Lotten Kluck till ny skolchef. Beslutet gäller tills ny förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid är tillsatt.

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Förfrågan inför vindkraftsprojektering

En förfrågan om etablering av vindkraft lokaliserat till ett område söder om Nås i höjd med Lindesnäs har kommit till kommunen. För anläggningar som kräver tillstånd enligt miljöbalken har kommunen veto, vilket innebär att kommunen kan säga ja eller nej till att tillstånd ges.

Beslut: Vansbro kommun har i dagsläget ingen vindbruksplan och har heller inte arbetat in vindkraften i översiktsplanen, vilket är en förutsättning inför kommande beslut om vindkraft i kommunen.

Kommunstyrelsen är därför i dagsläget negativa till ytterligare etablering av vindkraft i Vansbro kommun.

Handläggare: samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020