Årets andra prognos pekar på ett större överskott

Prognosen för helåret per augusti är ett överskott på 18,3 miljoner kronor (mkr). Jämfört med prognosen från april är det en förbättring med 16,5 mkr.

Av årets förväntande överskott på 18,3 mkr är 12,4 mkr ökade skatteintäkter och statsbidrag, det är även den största förklaringen till kommunens förbättrade prognos.

Förändringen i utjämningssystemet som skedde inför 2020 och att kommunen gjort satsningar inom LSS-området så vi inte längre betalar många miljoner till LSS-utjämningssystemet är också bidragande orsaker till att ekonomin i kommunen förbättrats.

Vid jämförelse mellan personalkostnader till och med augusti 2019 och augusti 2020 har dessa ökat med 7 mkr. Ökningen beror på att gymnasieskolan, vuxenutbildningen och näringslivsfunktionen tillkommit i kommunen från årsskiftet. Om det bortses från dess verksamheter och jämför personalkostnaderna i år med motsvarande period förra året har personalkostnaderna till och med augusti 2020 minskat med 6,1 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter beräknar ett överskott mot budget för helåret på 1 mkr. Förändringen sedan april-prognosen uppgår till +17,4 mnkr. Den största förändringen finns inom Socialt stöd och omsorg som redovisar en prognos på -5,6 mkr mot tidigare -18,6 mkr. Förbättringen beror på extra tillskott av medel på grund av underskott inom individ- och familjeomsorgen på 8,8 mkr men även övriga verksamheter inom socialt stöd och omsorg har också minskat sitt underskott med 7,2 jämfört med april.

Coronarelaterade kostnader beräknas till 5,5 mkr och förhoppningen är att staten skjuter till dessa.

Det känns skönt att prognosen för 2020 är så positiv, det ger oss andra förutsättningar inför kommande år och vi återställer tidigare underskott i snabbare takt med förhoppning om att kunna göra satsningar så småningom, säger kommunstyrelsen ordförande Stina Munters (C).

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020