Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 20 oktober 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Projektering gång- och cykelväg Vansbro västra

Kommunstyrelsen behandlar frågan om projektering av en gång- och cykelväg mellan centrala Vansbro och ett område cirka två kilometer väster om Vansbro, så kallat Vansbro västra.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utreda kostnaderna för byggandet av en gång- och cykelväg till Vansbro västra.

Handläggare: samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Periodprognos per augusti 2020

Kommunen gör under året två prognoser. Prognosen syftar till att se att kommunens olika verksamheter håller sin budget för helåret. I en prognos kan man se om en verksamhet kommer att överskrida sina tilldelade medel och då utföra åtgärder för att hålla budget. Om ett underskott befaras i en prognos har kommunstyrelsen ansvar att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Denna prognos visar ett överskott på 16,6 miljoner kronor mot budget, detta jämfört med aprilprognosen är det en förbättring med 14,4 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2020.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020