Nu inför vi medborgarförslag

Har du ett politiskt förslag som du länge gått och funderat på? Kanske tycker du att det behövs en ny skola, en cykelväg, eller något helt annat i vår kommun. Nu kan du- och alla andra som är folkbokförda i Vansbro kommun- väcka frågor i fullmäktige, precis som de folkvalda politikerna kan.

Närbild på en hand som antecknar.

Det som kallas medborgarförslag ingår sedan 2001 i kommunallagen och grundar sig på att regeringen ansåg att det behövs olika vägar för medborgarna att påverka politiken. Att kunna väcka frågor i fullmäktige- kommunens högst beslutande organ- ansågs ha ett stort symboliskt värde.

– Vi har pratat om olika sätt att utveckla dialogen med våra medborgare och göra ungdomar mer delaktiga. Som ett led i det arbetet har vi landat i att vi nu inför medborgarförslag, säger Uwe Weigel (C), sammankallande i demokratiberedningen.

Finns krav

När kommunen nu inför medborgarförslag så innebär det att så länge ditt inskickade förslag uppfyller följande krav så måste det tas upp i fullmäktige:

  • Är skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
  • Innehåller namnförtydligande och adress
  • Endast tar upp ett ämne
  • Lämnas in till sekretariatet eller direkt vid ett fullmäktigesammanträde

Inom fullmäktiges befogenhetsområde

Men kan ett medborgarförslag handla om vad som helst?

– Ja, egentligen, men det måste ligga inom fullmäktiges befogenhetsområde. Om någon till exempel vill ha en vargfri eller kärnkraftsfri kommun så är det inget vi kan bestämma, då det inte beslutas på kommunal nivå. Det kan också vara så att det är en lite för ”enkel” fråga, som till exempel att man vill ha fler bänkar utplacerade mellan Söderåsen och centrum, eller en gunga till i en lekpark, det avgörs inte heller på fullmäktigenivå. Sådana förslag skickar vi i vidare till kommunstyrelsen, så de får avgöra dem, säger Uwe Weigel.

Får återkoppling

Däremot kan du vara helt säker på att ditt förslag, om det uppfyller kriterierna ovan, kommer att hanteras politiskt om du skickar in det.

– Det diarieförs och skickas till fullmäktige. Ingenting kan rensas bort, säger Weigel.

Du kommer också att få återkoppling kring vad som händer med ditt förslag.

De frågor som kan avgöras av fullmäktige ska vara av större principiell karaktär. Det handlar om inriktning, verksamhet och ekonomi och fullmäktige beslutar bland annat om budget, skatter och avgifter samt större investeringar.

Skicka ditt medborgarförslag

Du kan mejla ditt medborgarförslag till vansbro.kommun@vansbro.se, eller skicka det per post till Vansbro kommun, sekretariatet, 786 33 Vansbro. Var noga med att det framgår att det är ett medborgarförslag du skickat.

Senast uppdaterad: 23 november 2020