Vansbro gott exempel i Pep-rapporten

Vårt arbete med Fritidschecken lyfts fram som ett positivt exempel i Generation Peps årliga rapport om barns mat- och rörelsevanor. Innehållet i rapporten är i övrigt en ganska deppig läsning- endast 14 procent av barnen i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av.

Skärmklipp från Pep-rapporten 2020.

Skärmklipp från Pep-rapporten 2020.

Generation Pep, Länk till annan webbplats. som startades av kronprinsessparet, är en icke vinstdrivande folkhälsoorganisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns hälsa. Varje år genomför Generation Pep en enkätundersökning kring hur mycket svenska barn och unga rör sig, vad de äter och vilka faktorer som hänger ihop med levnadsvanorna.

2020 års enkät skickades ut till 29 000 barn och unga, och svarsfrekvensen var cirka 31 procent. I Pep-rapporten, Länk till annan webbplats. där svaren sammanställs, kan du bland annat läsa att:

  • Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.
  • Många barn deltar i någon typ av fysisk aktivitet på fritiden. Vårdnadshavarens inkomstnivå kan dock spela roll för både möjligheten att delta och för antalet aktiviteter barnet går på.
  • Knappt hälften har angett att de ätit grönsaker varje dag, och lika få har angett att de ätit fisk enligt rekommendationen. Matvanorna tenderar att bli sämre med åldern.
  • Vuxna är viktiga förebilder för både fysisk aktivitet och matvanor. Barn vars vårdnadshavare själva inte rör på sig är i större utsträckning inaktiva. Dessutom verkar vuxnas närvaro vid middagsbordet ha en positiv inverkan på barns matvanor.

Social investering i Vansbro

I rapporten framgår det att det finns ett tydligt socioekonomiskt mönster, där aktivitetsnivån är lägst i kommuner med hög andel ekonomiskt utsatta familjer. Att vårdnadshavares inkomstnivå spelar stor roll både för barnens möjligheter att alls delta i aktiviteter, samt för antalet aktiviteter, är en ojämlikhet som bidrar till en hälsoklyfta.

I det sammanhanget lyfts Vansbro kommuns satsning på Fritidschecken fram som ett positivt exempel på hur man kan jobba med det problemet. Vår fritidschef Mia Johansson berättar i rapporten att tanken med checken just är att de som kanske har det svårast att kunna delta i föreningslivet, ska få chansen.

En vinst för framtiden

Kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), är inne på samma linje.

– Det är jätteroligt att Fritidschecken uppmärksammas. Jag väljer att se detta som en social investering. Varje möjlighet till en aktiv fritid och inkludering som vi kan skapa är en vinst för framtiden.

Pep-rapporten 2020 i sin helhet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 november 2020