Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 19 januari 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Strategi för kompetensförsörjning i förskolan

Vansbro kommun har ett stort rekryteringsbehov av förskollärare.Ett arbete har gjorts tillsammans med fackliga företrädare och skolledare i Vansbro kommun kring behovet av kompetensförsörjning inom förskolan.

Målsättning är att öka andelen förskollärare inom förskolan i Vansbro kommun och strategin gäller anställning av studerande på förskollärarprogrammet. Strategin är väl förankrad hos fackliga organisationer, rektorer och skolchef. Vid behov framöver kan strategin komma att förändras.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna strategin som avser att säkerställa kompetensbehov inom förskolan i Vansbro kommun.

Handläggare: Lillemor Tännström, personalchef.

Ärende: Inrättande av korttidshem för barn och unga enligt 9 § 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Enligt LSS lagstiftningen har kommunen skyldighet att erbjuda bland annat insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttidsvistelsen kan arrangeras i olika former. Den bör kunna ges i särskilt anordnade korttidshem eller stödfamiljer. I Vansbro kommun finns idag inget korttidshem och förslaget är att inrätta ett korttidshem för korttidsvistelse för barn och unga enligt lag om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ett korttidshem för barn och unga enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inrättas i Vansbro kommun.

Handläggare: Elisabeth Hekkala, socialchef.

Ärende: Finansiering av ny förvaltningsorganisation

Kommunchef har i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen och förslag till ny förvaltningsorganisation har nu presenterats.

Översynen genomförs på övergripande nivå, nuvarande förvaltningsområden. Från nuvarande fyra förvaltningsområden föreslås en uppdelning så att fem nya sektorer bildas (namnbyte från förvaltningsområde till sektor). De fem föreslagna sektorerna är Lärande, Äldreomsorg, Social omsorg, Samhälle och Service. För att kunna bemanna de fem sektorerna krävs att ytterligare en sektorchef inrättas och att budgetmedel tillskjuts förvaltningen (kommunchefs budget) motsvarande 1200 tkr.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tillföra budget motsvarande 1200 tkr till kommunkansli för att finansiera ny förvaltningsorganisation. Budgettillskottet finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Handläggare: Catarina Willman, kommunchef.

 

 

Senast uppdaterad: 20 januari 2021