Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 16 februari 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Kommunen har en bredbandsstrategi för åren 2020-2025. Enligt den strategin ska kommunstyrelsen varje år besluta om en handlingsplan som ska innehålla prioriteringar om var bredbandsutbyggnaden ska fortsätta.

Förslaget till handlingsplan omfattar områdena Saltvik, Dalasågen och Källbacken.

Beslut: Kommunstyrelsen antar handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2021.

Handläggare: Samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Planändring för att möjliggöra förskola Vansbro 17:1 (Mossebo)

För att möjliggöra permanent bygglov för paviljongerna på fastigheten Vansbro 17:1 (Mossebo förskola) behöver detaljplanen ändras. Förvaltningen föreslår att detta arbete påbörjas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att påbörja en ändring av detaljplanen för del av fastigheten Vansbro 17:1. Avgiften för planarbetet beräknas till 150 000 kronor och finansieras genom de extra statsstöden för att utveckla Vansbro kommuns företagsklimat.

Handläggare: Samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Medfinansiering Partnerskap E16 för perioden 2021-2023

Partnerskapet E16 Gävle - Oslo beslutade på sitt rådslag under hösten 2020 om nya årsavgifter för medlemmarna i partnerskapet. För Vansbro kommuns del handlar det om 30 000 kronor per år under treårsperioden 2021-2023. Kommunstyrelsen har att ta ställning till fortsatt medlemskap.

Beslut: Vansbro kommun medfinansierar Partnerskap E16 med 30 000 kronor per år under treårsperioden 2021-2023.

Handläggare: Upphandlare Tobias Eriksson, e-post tobias.eriksson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 17 februari 2021