Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 11 maj 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Ärende: Samverkansöverenskommelse med polisen

En samverkansöverenskommelse som omfattar brottsförebyggande samarbete mellan Vansbro kommun och lokalpolisområde Mora har utarbetats. Syftet med samarbetsöverenskommelsen är att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i kommunen. Fokusområden som ska prioriteras, dessa är ordningsstörningar och otrygghet samt alkohol, narkotika, doping och tobak.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utarbetad samverkansöverenskommelse

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman

Ärende: Intern kontrollplan 2021

En intern kontrollplan för 2021 har utarbetats utifrån uppföljningen av 2020 års intern kontrollplan och bedömning av risker.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt utifrån medborgaren. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan för år 2021

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Senast uppdaterad: 14 maj 2021