Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 1 juni 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Ärende: Periodprognos per april 2021

Prognosen för helåret per april visar på ett överskott på 3 miljoner kronor, och ett underskott mot budget med 5,9 miljoner kronor.

Inom Utbildning, kultur och fritid redovisas i prognosen ett underskott för helåret på 11 miljoner kronor, och Socialt stöd och omsorg prognosticerar ett underskott för helåret på 22,9 miljoner kronor. Samhällsbyggnad visar ett mindre underskott för helåret och Kommunkansli och intern service lämnar en prognos som är 1,9 miljoner kronor bättre än budget. Finansieringen lämnar ett överskott på 21,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per april 2021.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att minimera kommunstyrelsens underskott för 2021. Återrapport sker i samband med prognos per augusti. Kommunstyrelsens medel till förfogande används för att täcka kommunstyrelsens underskott och fördelas ej till någon verksamhet.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärende: Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden

Vansbro kommun har under våren 2021 tilldelats 607 883 kronor för 2021 ur statsbidraget som kallas ”Skolmiljarden”. Av detta är hälften utbetalt och resterande del utbetalas i juni.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade skolmiljarden ska fördelas till årskurs 7 -9 inom Vansbro Kommun.

Handläggare: Skolchef Lars Lisspers

Senast uppdaterad: 3 juni 2021