Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 14 juni 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Ärende: Anmälan av medborgarförslag om skejtpark

Medborgare har skickat in ett förslag om att det ska byggas en skejtpark i Vansbro kommun,

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya


Ärende: Årsredovisning 2020

Kommunen redovisade för 2020 ett positivt resultat på 26,1 miljoner kronor, överskottet mot budget blev 24,4 miljoner kronor eftersom kommunen budgeterat med ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Jämfört med 2019 är resultatet 61,6 miljoner kronor bättre. 2019 såldes bioenergianläggningen med en reaförlust som försämrade resultatet med 16,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020 och beslutar att inte återställa det ackumulerade underskottet på grund av synnerliga skäl enligt kommunallagen 11 kap § 13.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

 

Ärende: Utbyggnad av avloppsreningsverk Vansbro

Vansbro kommun står genom Vansbro Teknik AB inför om- och utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk. I samband med planering av om- och utbyggnaden förs även dialoger med Orkla Foods Sverige AB om omhändertagande och behandling av processavloppsvatten vid Vansbro avloppsreningsverk. Omhändertagande och behandling av processavloppsvatten från Orkla Foods Sverige AB innebär att investeringen i Vansbro avloppsreningsverk blir mer omfattande.

Beslut: Kommunfullmäktige ger Vansbro Teknik AB möjlighet att genomföra om- och utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk, under förutsättning av att erforderliga beslut fattas, som även klarar Orkla Foods Sveriges AB:s behov och att överenskommelse tecknas där merkostnaden finansieras av företaget.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman


Ärenden: Ansvarsprövningar 2020

Ansvarsprövning är kommunfullmäktiges sätt att pröva och utkräva ansvar från kommunens indirekt valda organ. Vid sammanträdet 14 juni behandlade kommunfullmäktige ansvarsprövningar för år 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förtroendevalda i kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och överförmyndare, i direktionen för Brandkåren i Norra Dalarna och Västerdalarnas utbildningsförbund, samt i styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem och Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya

Senast uppdaterad: 15 juni 2021