Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 29 juni 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Ärende: Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och regioner i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år

Denna länsövergripande överenskommelse utgör ett styrdokument för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. Syftet med samverkansöverenskommelsen är:

  • att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.
  • att stärka samverkan mellan huvudmännen.
  • att genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att personermed funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna”.
  • att tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år, under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.

Handläggare: Socialchef Elisabeth Hekkala

Ärende: Påbörjan av detaljplanearbete för bostäder, del av Grönalid 3:3

Ärendet gäller att påbörja planarbete för att möjliggöra exploatering av bostäder på del av fastigheten Grönalid 3:3. Området är lokaliserat vid Grönalid väster om riksväg 26 i nära anslutning till redan befintligt bostadsområde.

Kostnaden för detaljplanarbeten bedöms uppgå till cirka 300 000 kronor, enligt inkommen offert och beslutad plantaxa. Summan innefattar externa och interna kommunala kostnader. Eventuella och oförutsedda övriga kostnader som bullerutredning och liknande ingår inte. Plankostnadsavtal tecknas mellan Plan- och byggenheten och beställare för framtagande av detaljplan. Kostnaden föreslås finansieras med det verksamhetsbidrag kommunen erhållit av Tillväxtverket för att utveckla näringslivet och företagsklimatet i Vansbro kommun.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att påbörja detaljplanläggning för bostäder på del av fastigheten Grönalid 3:3.

Handläggare: Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson

Senast uppdaterad: 16 juli 2021