Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 26 oktober 2021. Hela protokollet från mötet finns på Protokoll och kallelser kommunstyrelsen.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Periodprognos per augusti 2021

Prognosen för helåret per augusti är ett överskott på 18,8 miljoner kronor. I denna siffra finns dock prognosen för Vansbro stadsnät, som är en intäksfinansierad verksamhet, som de närmaste åren kommer att visa överskott och därefter underskott. Verksamheten kommer under sin livstid att vara självfinansierad och resultatet kommer inte att kunna räknas med i balanskravsutredningen.

Kommunens prognos utan detta uppgår till +16,3 miljoner kronor vilket är ett överskott mot budget med 7,4 miljoner kronor och en förbättring med 13,3 miljoner kronor sedan april prognosen.

Kommunstyrelsens verksamheter prognosticerar ett underskott mot budget för helåret på 27,2 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner periodprognos per augusti 2021. Redovisning av vidtagna och pågående åtgärder för en ekonomi i balans görs i samband med månadsrapporter och prognoser.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärende: Nämndsplan 2022

Nämndsplanen innehåller utvecklingsmål, omvärldsspaning och budget. Dessa kommer i nästa politiska kedja att kompletteras med utvecklingsindikatorer som mäter utvecklingsmålen, grunduppdrag och kvalitetsfaktorer som svarar på om grunduppdraget uppfylls.

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige erhållit en budget för år 2022 på 420 756 000 kronor exklusive kapitalkostnader och löneökningar.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer Nämndsplan 2022 innehållande budget för 2022 enligt utarbetat förslag

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021