Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 8 november 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Delårsrapport 2021

Delårsrapport har utarbetats per 31 augusti 2021 och innehåller även en prognos för helåret som behandlas av kommunstyrelsen i separat ärende (dnr KS 2021–01099). Periodens resultat uppgår till +27,6 miljoner kronor vilket är en förbättring på 1 miljon kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget är överskottet 18,2 miljoner kronor.

Prognosen för helåret visar på ett resultat på +17 miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett underskott på -6,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är -17,8 miljoner kronor.

Det är tack vare ökade skatteintäkter och den redovisningsmässiga hanteringen av skyddsvallen som kommunen visar ett positivt resultat i perioden och i prognosen för helåret. Utan dessa intäkter hade kommunens resultat varit betydligt lägre.

Av kommunens strategiska mål, som har perspektiven Medborgare och kunder, Framtidstro och utveckling och Medarbetare, är det bara målet för Medarbetare som inte uppnås.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärende: Antagande av detaljplan för brandstation på fastigheten del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Den kan även reglera var byggnader får placeras och hur dessa ska utformas. Olika detaljplaner har olika syften och reglerar därför olika saker.

Huvudsyftet med planläggningen i det här ärendet är att möjliggöra bildandet av en fastighet för räddningstjänstens anläggningar inom Grönalids industriområde.

Detta uppnås genom att upprätta en detaljplan för de delar av fastigheterna Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24 som räddningstjänsten nyttjar. För att få liknande planförhållanden längs hela Fabriksvägens sträckning inom kvarteret planläggs även ett område norr om räddningstjänsten upp mot Kroons väg med samma användningar. Då kommunen har fått förfrågningar från en intressent om möjligheten att anlägga en padelhall planläggs området även för att möjliggöra för sådan användning.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner granskningsredogörelsen och antar detaljplan för brandstation på fastigheten, del av Grönalid 1:1, 1:19 och 1:24.

Handläggare: Sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson

Senast uppdaterad: 9 november 2021