Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 6 december 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Utökad investeringsbudget för om- och nybyggnation Bäckaskog

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 81 miljoner kronor i investeringsbudget för om- och nybyggnation samt renovering av särskilda boendeplatser vid Bäckaskog.

En entreprenadförfrågan skickades ut under sensommaren efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08.

Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att budgeterade medel inte kommer att räcka till för att genomföra projektet. Projektet beräknas totalt att kosta 118 miljoner kronor. Utgiftsökningen mot tidigare avsatta budgetmedel uppgår till 27 miljoner kronor. (81 miljoner kronor – 108 miljoner kronor = 27 miljoner kronor). Förslaget är att utöka projektets budget med 27 miljoner kronor och att dessa belastar perioden 2023-2027. Budget flyttas från ej fördelade budgetmedel till projektet Särskilt boende Bäckaskog.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel om ytterligare 27 miljoner kronor av kommunfullmäktiges ofördelade investeringsmedel för perioden 2023-2027 för om- och nybyggnad av särskilt boende Bäckaskog. Total budget för projektet uppgår då till 108 miljoner kronor.

Handläggare: Sektorchef Olle Wiking, e-post olle.wiking@vansbro.se

Ärende: Avfallstaxa 2022

Vansbro teknik AB lämnat förslag till avfallstaxa för år 2022. Bakgrunden är att avfallskollektivet ska bära sina egna kostnader.

Bland annat föreslås en höjning av avfallstaxan med tre procent, höjning av den fasta avgiften som gäller grovavfall, farligt avfall och returpapper, samt höjning av hämtningsavgifter för de tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall.

Beslut: Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för år 2022.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Taxor och avgifter för vatten och avlopp - VA-taxa 2022

Vansbro Teknik AB har lämnat förslag till VA-taxa för år 2022. Bakgrunden är att VA-kollektivet ska vara självfinansierat och bära sina egna kostnader.

Förslaget är att brukningsavgifterna höjs med två procent.

Beslut: Kommunfullmäktige antar VA-taxa för år 2022.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 7 december 2021