Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 14 december 2021. Hela protokollet från mötet finns på Protokoll och kallelser kommunstyrelsen.

Beslutsklubba

Ärende: Månadsrapport oktober 2021

En månadsrapport är en ögonblicksbild över det ekonomiska utfallet för en viss period. Inga uppbokningar görs och ingen hänsyn tas till kommande kostnader. Utfallet jämförs med periodens budget. Månadsrapporten är uppdelad i resultat per sektor eller förvaltningsområde. Sektor lärande uppvisar ett underskott mot budget på 3,2 miljoner kronor. Förvaltningsområdet Social stöd och omsorg redovisar ett underskott i perioden på 14,2 miljoner kronor. Sektor samhälle redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor i perioden. Kommunkansli visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor mot budget i perioden. Sektor service redovisar ett underskott mot budget på 2,2 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen har tagit del av månadsrapport för oktober 2021.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

 

Ärende: Ny detaljplan för förskolan Mossebo

Beslut om att påbörja arbetet med ny detaljplan för Mossebo fattades i kommunstyrelsen 2021-02-16, KS § 23. Syftet med beslutet var att påbörja ett planarbete för att möjliggöra ett permanent bygglov för den förskolepaviljong med tidsbegränsat bygglov som finns på plats. Förvaltningen har sedan dess arbetat fram ett förslag som nu är redo att lämnas på samråd för att samla in synpunkter från sakägare, allmänhet och andra myndigheter.

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintligt skolområde en mer ändamålsenlig användning samt möjliggöra en utökning av skolområdet norrut där det idag är torvmark. Mark som idag redan används som gata och område för allmänt ändamål övergår till skola (S). Utöver detta ges möjlighet att utöka verksamheten vid den närliggande idrottsplatsen, då den östra delen av planområdet planläggs för idrottsplats (R1).

Genom att planlägga mer mark för skoländamål skapar sig Vansbro förutsättningar för mer centrumnära förskoleplatser vilket kan leda till att fler familjer väljer att bosätta sig på orten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för förskolan Mossebo (Vansbro 17:1 och delar av Vansbro 7:74).

Handläggare: Plansamordnare Emma Hogander

Senast uppdaterad: 15 december 2021