Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 25 januari 2022. Hela protokollet från mötet finns på Protokoll och kallelser kommunstyrelsen Länk till annan webbplats..

Beslutsklubba

Ärende: Bidrag till utvecklingsgrupper

Önskemål finns från utvecklingsgrupper ingående i föreningen Kommunbygderådet om bidrag till utvecklingsgruppen.

Syftet med stödet till lokala utvecklingsgrupper är att främja en aktiv lokal demokratisk dialog kring bygdens utveckling och stärka de lokala utvecklingsgruppernas roll som dialogpartner till kommunen i utvecklingsfrågor som rör bygden samt biträda kommunen med lokal kunskap och förankring

Beslut: Från år 2022 betalas driftbidrag ut till utvecklingsgruppen under förutsättning att utvecklingsgruppen uppfyller kriterier för utbetalning av driftbidrag.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Fördelning av statsbidrag för att stärka företagsklimatet

Riksdagen har tagit beslut om att under ytterligare tre år ge ett extra statsbidrag till 39 kommuner i tidigare Mål 1 området för att dessa kommuner ska kunna satsa extra på näringslivsutveckling. Stödet är på 1 760 000 kronor per år och kommun. Det är upp till de enskilda kommunerna att använda erhållet stöd på det sätt man bedömer att man får bäst effekt.


Avsikten är att använda hälften av medlen till ett treårigt projekt med inriktning mot kompetensförsörjning. En förstudie genomförs kring detta, med årets statsbidrag, men i stora drag är tänket klart. Förslaget är att anställa en projektledare som ska arbeta med det stora och mångfacetterade området. I det treåriga projektet som finansieras till fullo av det extra statsbidraget ska det arbetas fram metoder och arbetssätt som efter projektets och anställningens slut kan leva vidare i befintliga verksamheter.

För information kommer den andra halvan av statsbidraget användas till fysisk planering för att kunna göra mer och skynda på processer. Det kan röra sig om att arbeta med planer och förstudier av olika slag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fördela statsbidraget för utveckling av företagsklimat och näringsliv till ett treårigt projekt med inriktning mot kompetensförsörjning samt till att stärka kommunens arbete med fysisk planering.

Handläggare: Näringslivschef Oskar Lundgren, e-post oskar.lundgren@vansbro.se

Senast uppdaterad: 26 januari 2022