Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 7 februari 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Kommunikationspolicy

Ett förslag till kommunikationspolicy har utarbetats.

Policyn beskriver Vansbro kommuns gemensamma förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor.

Den är ett vägledande dokument i all kommunikation. Den beskriver hur kommunen säkerställer att invånare, besökare, de anställda i Vansbro kommun, närings- och föreningsliv, media och andra intressenter får relevant information, samt ett respektfullt och tillgängligt bemötande.

Beslut: Kommunfullmäktige faställer Kommunikationspolicy för Vansbro kommun.

Handläggare: Kommunikatör Isa Ansell, e-post isa.ansell@vansbro.se

Ärende: Antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har att ta ställning till hur många ledamöter och ersättare det ska finnas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under kommande mandatperiod.

Beslut: Antalet ledamöter i fullmäktige ska under kommande mandatperiod vara oförändrat (31) och antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska också vara oförändrat (11 ledamöter och 11 ersättare).

Handläggare: Enhetschef sekretariatet Agneta Jansson, e-post agneta.jansson@vansbro.se

Ärende: Delårsrapport 2021 Brandkåren Norra Dalarna

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari - augusti 2021. Den ekonomiska redovisningen visar på ett positivt resultat på drygt en miljon kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapport 2021 för Brandkåren Norra Dalarna och noterar de åtgärder som har vidtagits.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 8 februari 2022