Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 28 mars 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Bildande av kommunalt fastighetsbolag

Utredningar har skett i olika omgångar under de senaste 20 åren kring bolagsform, stiftelseform och samverkan för kommunens allmännytta och fastighetsförvaltning.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 (KS 2020/486) att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag. Uppdraget är inte slutfört.

Det mest optimala för dessa verksamheter borde vara att lägga dessa samman i ett gemensamt fastighetsbolag och det finns kommuner som efter öppningen att ombilda stiftelser till kommunalt bolag 1992 genomfört ombildningen senare.

En utredning bör ske för att utröna möjligheten till att bilda ett kommunalt fastighetsbolag för att samordna kommunens allmännytta och fastighetsförvaltning för att bland annat förenkla samverkan och effektivisera fastighetsdriften. Om detta inte är möjligt ska utredningen påvisa förslag till lösningar för att effektivisera samverkan mellan verksamheterna, det kan till exempel vara att bilda gemensamt driftbolag.

Beslut: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till bildande av kommunalt fastighetsbolag för kommunens allmännytta och fastighetsförvaltning.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 om att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att bilda gemensamt driftbolag för fastighetsdrift för Vansbro kommun och Stiftelsen Vansbrohem med inriktning att starta bolaget 2021-01-01 och att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram erforderliga underlag upphävs.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Äskande om tilläggsanslag för revisionen

Ett äskande om tilläggsanslag har inkommit från Vansbro kommuns revisorer. Revisionen begär utökad budget med 120 tkr som ska användas till utökad granskning.

Tilläggsanslaget kommer användas i syfte att genomföra fördjupad granskning av genomförande av allmänna val 2022
Utifrån en demokratisk synpunkt är det av vikt att det finns tillräckliga förutsättningar och tillräckliga resurser för att de allmänna valen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Eftersom val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige enbart genomförs vart fjärde år bedömer revisionen, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, att det är väsentligt att granska huruvida valnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete inför valet under 2022

Beslut: Kommunfullmäktige avslår äskandet om tilläggsanslag.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Fortsatt verksamhet för kommmunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 34 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nedläggning av kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Demokratiberedningen är ett organ tillsatt av fullmäktige med uppdraget att bereda vissa ärenden inför fullmäktiges avgörande. En inventering av demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden har gjorts, samt kostnadsberäkningar för beredningens sammanträden och organets processledare.

2021-09-27 genomförde kommunfullmäktige en vägledningsdebatt i frågan som därefter återremitterade ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen avvecklas och demokratifrågorna övertas av kommunfullmäktiges presidium.

Demokratifrågorna som tidigare demokratiberedningen ansvarat för överförs till kommunfullmäktiges presidium och hanteras via en presidieberedning. Presidiet kan adjungera ledamöter vid behov.

Uppdraget till presidieberedningen är:

  • Samordna det övergripande demokratiarbetet och utveckla arbetet i fullmäktige
  • Utveckla dialogen med medborgarna,
  • Arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande i samhället
  • Bevaka att fullmäktiges etiska regler efterföljs
  • Bereda arbetsordning för kommunfullmäktige

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2022