Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 12 april 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Årsredovisning 2021

Resultatet för 2021 var ett överskott på 28,1 miljoner kronor vilket är 19,2 miljoner kronor bättre än budget. Detta är i nivå med resultatet året innan som uppgick till 26 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 439 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 miljoner kronor jämfört med året innan. Med nettokostnader menas verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 36 miljoner kronor till 545,7 miljoner kronor jämfört med året innan och det beror på en redovisningsmässig hantering av byggandet av skyddsvallen men även ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen, LSS och äldreomsorgen. Verksamhetens intäkter har ökat med 10,8 miljoner kronor till 121 miljoner kronor vilket till stor del förklaras av skyddsvallen.

Beslut: Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2021 och överlämnat årsredovisningen till revisorerna. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snarast utarbeta en plan för att minska de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Kommunstyrelsen lämnar även förslag till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärende: Antagningsålder vid musikskolan

Musikskolan i Vansbro är sedan två år tillbaka endast tillgänglig för elever från och med årskurs tre. Sedan dess har rekryteringen till instrumentalundervisningen blivit lägre. Enligt Vansbro kommuns Nämndsplan 2022 ska musikskolan bedriva frivillig undervisning inom kulturella former som är tillgänglig för alla barn och ungdomar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att musikskolans verksamhet antar elever från alla åldrar, i grundskolan och gymnasiet.

Handläggare: Rektor musikskolan Ulrika Lennartsson

Ärende: Medborgarförslag om avgift för sophantering

Ett medborgarförslag har inkommit gällande avfallsstationerna i centrala Vansbro. Medborgarförslaget är att lägga en allmän avgift för företagens sophantering per månad/år, men som rabatteras när företag åker och tömmer sina sopor på Bäckdalen.

Bakgrunden till förslaget är nedskräpningen som uppstår vid återvinningsstationen på Grönalid. Där lämnas ofta avfall från till synes restaurangverksamhet i form av matoljedunkar, såsburkar, grönsakslådor med mera.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar följande svar på medborgarförslaget:

Vansbro kommun har inte möjlighet att ta ut en avgift för den delen av sophanteringen som ingår i producentansvaret och samlas in via återvinningsstationerna.

Problematiken kring nedskräpningen vid återvinningsstationerna i centrala Vansbro är känd, och miljökontoret samarbetar med Dala Vatten och Avfall för att ge information till och kontrollera avfallshanteringen hos livsmedelsverksamheter i Vansbro kommun.

Handläggare: Miljö- och byggchef Stina Jakobsson

Senast uppdaterad: 13 april 2022