Vansbro kommun lex Maria anmäler sig själva

Elevhälsans medicinska insats, EMI, har ett ansvar att varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Barn på äng

Barn på äng

Bakgrund
Under tidsperioden november 2020 till februari 2022 har det saknats förutsättningar inom verksamheten att utföra de insatser som åligger EMI. Hälsosamtal och hälsokontroller har inte kunnat erbjudas i den omfattning som avses och till alla elever. Även vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet har inte utförts enligt den tidplan som kommunens basprogram anger.

Den sammanlagda konsekvensen är svårt att bedöma då situationen har varat en längre tid och risken för att det uppstått vårdskada kan visa sig längre fram och innan verksamheten har kontrollerat samtliga elever.

Varför görs anmälan

Med anledning av den långa tidperiod som kontroller och hälsosamtal inte har utförts är det särskilt svårt att bedöma i vilken grad någon elev har utsatts för risk för vårdskada eller vårdskada.
Det är även svårt att bedöma konsekvenser som kan komma att visa sig när verksamheten är i kapp med eftersläpande insatser. Av den anledningen beslutar sektorchef Lars Lisspers att en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska göras.

IVO kommer att ta del av kommunens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov.
Om kommunens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet.

Om lex Mariautredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Vid frågor eller förtydliganden kontakta:

Elisabeth Hekkala
Enhetschef- Elevhälsan
0281-753 47

Senast uppdaterad: 4 juli 2022