Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 10 maj 2022. Hela protokollet från mötet finns i verktyget Ciceron  Länk till annan webbplats.så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Ny detaljplan för Söderåsen

Beslut om att påbörja planarbete för att möjliggöra en mer flexibel användning av lokalerna på Söderåsen fattades i kommunstyrelsen 2021-04-13 § 64 (ärende KS 2021-00267). Ett förslag är nu färdigt att lämnas ut på samråd för att inhämta synpunkter. Förslaget ger möjlighet att använda byggnaden för bostäder (B), centrum (C) och förskola (S1).

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd av förslag till detaljplan för Söderåsen.

Handläggare: Plansamordnare Emma Hogander

Ärende: Medborgarförslag om avfallskorgar

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att det på allmänna platser samt efter gator, gång- och cykelvägar förekommer att de som rastar sina hundar inte plockar upp efter hunden. Spillningen blir lämnad på platsen som kan upplevas som en sanitär olägenhet och spridas vidare till oönskade platser.

I dagsläget finns cirka 60 avfallskorgar för hundlatrin uppsatta i kommunen, och dessa kontrolleras och töms vid behov varje vecka. Fler hundlatiner ger förutsättningar för renare och trivsammare utemiljöer, men utökning av denna service kommer att innebära en kostnadsökning kopplat till fler tömningar. Bedömningen är att med utökat antal hundlatriner kommer allmänheten enkelt kan ta hand om sitt spill och att kommunen inte ska behöva tillhandahålla plastpåsar.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda placeringar och behov av ytterligare avfallskorgar, och beslutar att inte tillhandahålla påsar vid avfallskorgarna.

Handläggare: Gatuingenjör Rolf Eriksson

Ärende: Budgetökning i funktionshinderverksamhet för tjänster

Ökat antal beviljade insatser inom Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende sysselsättning leder till att fler handledare behöver anställas inom Aktivitetscentrum. LSS är en rättighetslagstiftning, där brukaren garanteras ”en god levnadsnivå”, vilket innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla dessa tjänster, och insatsen ska verkställas inom tre månader från att beslutet fattats.

Kostnaderna som uppstår kommer Vansbro kommun att ersättas för med statliga medel för nästan hela det ökade anslaget. Kommunen har i dagsläget pågående insatser i andra utförares regi, vilket innebär att det i praktiken inte handlar om några ökade totalkostnader.

Beslut: Kommunstyrelsen utökar budget för sektor social omsorg med 600 000 kronor för kvarvarande månader under år 2022. Finansieringen sker genom användande av Kommunstyrelsens medel till förfogande, som uppgår till 6,1 miljoner kronor.

Handläggare: Sektorchef social omsorg Tobias Berg

Senast uppdaterad: 12 maj 2022