Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 7 juni 2022. Hela protokollet från mötet finns i verktyget Ciceron  Länk till annan webbplats.så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Periodprognos per april 2022

Prognosen för helåret 2022 är ett mindre överskott på 68 000 kronor, vilket är det underskott mot budget på 4,6 miljoner kronor. I den siffran fins dock Vansbro Stadsnät, som är en intäktsfinansierad verksamhet som under sin livstid kommer att vara självfinansierad. Nu i början då kommunen bygger ut stadsnätet kommer intäkterna att vara höga, även om årets prognos är negativ. Förklaringen till underskottet är ett större reparationsarbete i Vansbro. En utredning pågår för att kunna bedöma om detta är en investering eller driftskostnadskostnad. Om det bedöms vara en investering kommer prognosen för året att förbättras.

Prognosen utan Vansbro stadsnät är ett överskott på cirka 500 000 kronor vilket ger ett underskott på 4,2 miljoner kronor mot budget.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner periodprognosen. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vid augustiprognosen redovisa effekterna av vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Gymnasieorganisation antagning 2023:
Programutbud och utbildningsplatser, Vansbro utbildningscenter, läsåret 2023/2024

Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar årligen besluta om gymnasieorganisation inför nästkommande års antagning, för inrapportering till Dalarnas kommunförbund.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa organisation för egen gymnasieskola avseende avseende antagning 2023 vid Vansbro utbildningscenter, i enlighet med upprättat förslag.

Handläggare: Rektor Christin Löfstrand, e-post christin.lofstrand@vansbro.se

Ärende: Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Nås

Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg i Nås kom till kommunen under mars månad 2021. Väg E16 är tungt trafikerad väg och ett stråk med gång- och cykelväg genom samhället skulle avsevärt öka trafiksäkerheten, för de som behöver gå eller cykla till centrala servicepunkter i samhället.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på medborgarförslaget: Vansbro kommun kommer inte att bygga gång- och cykelväg enligt medborgarförslaget. Förslaget om gång- och cykelväg ligger inom Trafikverkets vägområde och ska hanteras av Trafikverket. Vansbro kommun har uppmärksammat Trafikverket på behovet av trafiksäker alternativ väg i form av gång- och cykelväg efter E16 i Nås.

Handläggare: Gatuingenjör Rolf Eriksson, e-post rolf.eriksson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 8 juni 2022