Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärenden: Anmälan om medborgarförslag

Medborgare har skickat in förslag om bänkar under tak, skatepark i Nås, gräsplan på Smedbergsskolan och hälsa och ansvar.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om skatepark i Nås till kommunstyrelsen för beredning och övriga medborgarförslag till kommunstyrelsen för beslut.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya

Ärende: Årsredovisning 2021

Resultatet för 2021 var ett överskott på 28,1 miljoner kronor vilket är 19,2 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 439 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 miljoner kronor jämfört med året innan. Med nettokostnader menas verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 36 miljoner kronor till 545,7 miljoner kronor jämfört med året innan och det beror på en redovisningsmässig hantering av byggandet av skyddsvallen men även ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen, LSS och äldreomsorgen. Verksamhetens intäkter har ökat med 10,8 miljoner kronor till 121 miljoner kronor vilket till stor del förklaras av skyddsvallen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärenden: Ansvarsprövningar 2021

Ansvarsprövning är kommunfullmäktiges sätt att pröva och utkräva ansvar från kommunens indirekt valda organ. Vid sammanträdet 20 juni behandlade kommunfullmäktige ansvarsprövningar för år 2021.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förtroendevalda i kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och överförmyndare, i direktionen för Brandkåren i Norra Dalarna samt i styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem och Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya

Ärende: Svar på motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer

En motion har inkommit från Nall Lars-Göran Andersson (S) och Kurt-Lennart Karlsson (V). Motionärerna föreslår att Vansbro kommun ska återinföra tidsbegränsade förordnanden vid anställningar av verksamhetschef- och enhetschefer med motiv att behålla vitaliteten i chefsgrupperna.

Beslut: Motionen bifalles gällande sektorchefsnivå och avslås gällande enhetschefsnivå.

Handläggare: Personalchef Lillemor Tännström

Ärende: Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna.

Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen.

Beslut: Kommunfullmäktige antar länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030, under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande beslut.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman

Senast uppdaterad: 21 juni 2022