Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 26 september 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Styrning och ledning i Vansbro kommun

Styrning och ledning skapar förutsättningar för att leverera god service till medborgarna, brukarna och en hållbar samhällsutveckling. Målstyrnings-processen ger information om kvalité, utvecklings- och förbättringsbehov samt vad medborgarna får för skattepengarna.

Beslut: Kommunfullmäktige antar modell för styrning och ledning i Vansbro kommun.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman

Ärende: Anhållan om kommunal borgen från Stiftelsen Vansbrohem

Stiftelsen Vansbrohem har inkommit med en anhållan om utökad kommunal borgen. För år 2023 räknar man med investeringar på mellan 40-54 miljoner kronor varav borgensnivån behöver utökas med 25-39 miljoner kronor. Upplåningen som Stiftelsen behöver göra för att göra dessa investeringar ökar även koncernens låneskuld. Stiftelsens investeringar är hyresfinansierade, det vill säga att hyrorna kommer att betala kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader. Den tidigare borgensnivån var 123 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Vansbrohems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 162 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Ärende: Äskande om tilläggsanslag för granskning av rutiner för försörjningsstöd

Ett äskande om tilläggsanslag har inkommit från Vansbro kommuns revisorer. Revisorerna begär utökad budget med 130 000 kronor som ska användas till utökad granskning som avser rutiner för försörjningsstöd. Revisorerna har sedan tidigare beslutat att genomföra två fördjupade granskningar avseende informationssäkerhet och hantering av orosanmälningar. Genom dessa granskningar har revisionens budget för fördjupade granskningar intecknats. Revisorerna har blivit uppmärksammade på att det finns allvarliga brister i rutinerna för försörjningsstöd och att det är angeläget att granska dessa rutiner då detta är en verksamhet som visar stor negativ avvikelse mot budget.

Beslut: Kommunfullmäktige utökar budget för revisionen med 130 000 kronor, finansiering sker genom reducering av kommunfullmäktiges budget med 130 000 kronor.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg

Senast uppdaterad: 27 september 2022