Kommunstyrelsen i korthet

Publicerad: 27 oktober 2022

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 25 oktober 2022. Hela protokollet från mötet finns i verktyget Ciceron  Länk till annan webbplats.så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Nämndsplan 2023 Vansbro kommun

Nämndsplanen innehåller sektorernas grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål med tillhörande indikatorer som är kopplade till kommunens övergripande utvecklingsområden som fastställs i den strategiska planen. Vidare är budget fördelad till alla sektorers verksamheter med tillhörande beskrivningar av de satsningar som görs.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer Nämndsplan 2023 innehållande budget för 2023, med nödvändiga justeringar utifrån förslag till beslut om strategisk plan 2023-2027.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer strategisk plan 2023-2027.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Revisionsgranskning av hanteringen av orosanmälningar

Revisionsföretaget KPMG fick i uppdrag av Vansbro kommun att under år 2022 granska kommunstyrelsens hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Utifrån denna revision gavs kommunstyrelsen ett antal rekommendationer till förbättringar, och i ett missiv den 21 juni 2022 uppmanades kommunstyrelsen att lämna ett svar med åtgärder baserat på KPMG:s rapport.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:

Nedan besvaras punkterna i den ordning KPMG listat sina förslag på åtgärder.

Mot bakgrund av sin granskning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:

- Säkerställa kompetensförsörjningen för att hantera det lagstadgade uppdraget

Stora ansträngningar har under det senaste året gjorts för att rekrytera socialsekreterare till den aktuella arbetsgruppen, Barn & Familj. Sedan 2014 krävs det enligt Socialtjänstlagen att handläggare som ska fatta erforderliga beslut inom området innehar socionomexamen eller motsvarande utbildning. Det råder inom hela Dalarna och Sverige en stor brist på kvalificerad arbetskraft, och Vansbro har dels brottats med sjukskrivningar på befintlig personal, dels haft svårt att locka andra socionomer till kommunen. I dagsläget har behovet täckts med inhyrda bemanningskonsulter, vilket emellertid är problematiskt dels utifrån de höga kostnaderna, dels att kompetensen och kännedomen om familjerna går förlorad när de ofta relativt korta avtalsperioderna löper ut.

För att göra tjänsterna mer attraktiva pågår ett arbete tillsammans med HRgeneralisterna, där man ser över arbetsstruktur, lönebilden, personalförmåner samt möjlighet till återhämtning på arbetstid. Personalförsörjningen är dessutom ett av kommunens allra högst prioriterade områden generellt, då utmaningarna inte är unika för just Barn & Familj.

- Säkerställa att rutiner och arbetsprocesser för mottagande av orosanmälningar är dokumenterade och fastställda.

Rutiner och arbetsprocesser för mottagande av orosanmälningar har setts över och är fastställda. Rutinerna har förankrats i arbetsgruppen, och det är tydliggjort hur arbetsledare ska introducera nya medarbetare i dessa rutiner.

-Tillse att kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende beslut att inleda utredning och beslut att inte inleda utredning inom IFO-verksamheten.

Arbetet fortgår inom hela det aktuella områdets lagstiftning, och inspiration har inhämtats från andra kommuner för att skapa en tydlig och konsekvent delegationsordning. Då det finns önskemål om att ha en bred förankring och förståelse kring valda delegationsnivåer har verksamheten valt att låta processen få ta viss tid i anspråk, för att få mesta möjliga delaktighet i berörda arbetsgrupper.

- Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 dagar respektive fyra månader.

Som nämnts ovan har förstärkningar gjorts med bemanningskonsulter för att säkerställa att det finns tillräckliga personalresurser för att arbetsbelastningen inte ska riskera förseningar i något led av barnavårdsutredningarna. Vid en intern diskussion om vad som föranlett att ett antal utredningar som granskats faktiskt gått över tiden framkom att det i några av dessa fall har handlat om att utredningarna varit färdigskrivna, kommunicerade och beslutade, men att de inte markerats som avslutade i det digitala verksamhetssystemet. Rutinerna kring detta har därför setts över, för att undvika oklarheter om huruvida förhandsbedömningar respektive utredningar egentligen är pågående.
Egenkontroller kring förhandsbedömningar och utredningstider genomförs kontinuerligt av enheten själva.

- Säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar dokumenteras i enlighet med Socialstyrelsens dokumentationsstöd för BBIC.

De moduler som används för dokumentationen för orosanmälningar kring barn och unga i det aktuella verksamhetssystemet, Treserva, är helt utformade utifrån BBiC. De brister som påtalats om att det skulle saknas datum för upprättande av dokument känns inte igen av arbetsgruppen, då det inte går att fatta ett beslut i Treserva om att inleda eller inte inleda utredning utan att fylla i – bland annat – datum och aktuell delegat.

Oaktat hur det faktiskt har förhållit sig i tidigare förhandsbedömningar har arbetsgruppen fått förtydligat vikten av tydlig dokumentation kring datum, närvarande personer vid möten, överenskommelser med familjen samt eventuell återkoppling till anmälare. Detta är något som gruppledare också fortlöpande följer upp och kontrollerar, då denne av naturliga skäl läser alla förhandsbedömningar som delegat för att fatta beslut om att inleda eller inte inleda utredning.

Handläggare: sektorchef för social service Tobias Berg, e-post tobias.berg@vansbro.se

Ärende: Friskvård för deltagare inom Aktivitetscentrum

Friskvård och gemenskap är en viktig del för att må bra. Alla har olika behov och förutsättningar för att kunna vara delaktiga.

Deltagare i Aktivitetscentrum har idag inte tillgång till simhall och gym på samma sätt som medarbetarna i Vansbro kommun. Förslaget innebär att under perioden 2023 01 01 - 2023-12-31 har deltagarna i Aktivitetscentrum tillgång till simhall och gym under ordinarie öppettider på samma sätt som medarbetarna i Vansbro kommun.

Deltagarna får ett kort med namn och foto som ska visas upp för att kunna föra statistik på antal besök.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att låta deltagarna inom kommunens verksamhet Aktivitetscentrum få nyttja simhall och gym på samma sätt som medarbetarna i Vansbro kommun och uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan för genomförande, inklusive uppföljning.

Handläggare: sektorchef för social service Tobias Berg, e-post tobias.berg@vansbro.se

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022