Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 7 november 2022. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026

Kommunfullmäktige har att vid mandatperiodens första sammanträde utse ett presidium för fullmäktige. Presidiet består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Beslut: Kommunfullmäktige bordlägger ärendet för att åter ta upp till behandling på sammanträdet i december.

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Äskande om tilläggsanslag för revisionen

Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2022.

Periodens resultat uppgår till +13,94 mkr vilket är en försämring med 13,87 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2022.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Strategisk plan och budget 2023-2027

Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till strategisk plan och budget för åren 2023 till och med 2027.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan och budget 2023-2027.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 8 november 2022