Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunstyrelsen i korthet

Publicerad: 7 december 2022

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 25 oktober 2022. Hela protokollet från mötet finns i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats.så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Ansökan om byggnadsminne gällande rökpörte Oxfallet

Rökpörtet på Oxfallet är unikt i Dalarna. Byggnaden har under hösten 2022 fått nytt pärttak. För de åtgärderna har kommunen erhållit ett kulturbidrag från Länsstyrelsen på ungefär halva renoveringskostnaden. För att långsiktigt säkra byggnadens bibehållande bör en ansökan om
byggnadsminnesförklaring lämnas in till länsstyrelsen. För ett byggnadsminne kan medel sökas för att vårda och göra byggnaden tillgänglig. Vid åtgärder på byggnaden ska det alltid finnas en antikvarisk expert som ska övervaka att arbetet utförs korrekt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen lämna in ansökan om byggnadsminne för Oxfallet Haga 24:76. 

Handläggare: sektorchef service Olle Wiking, e-post olle.wiking@vansbro.se

Ärende: Detaljplan för flerbostadshus på fastigheterna Järna-Storbyn

En begäran om planbesked lämnades 12 oktober 2022 till plan- och byggenheten. Sektor Samhälle är sökande. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder i form av flerbostadshus i centrala Dala-Järna.

Förutsättningar bedöms finnas för att inleda detaljplanearbetet gällande Järna-Storbyn .

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för detaljplan för fastigheterna.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Uppföljning av serviceteam

Under december 2021 startades serviceteam upp som en del av hemtjänsten i Dala-Järna. Under början av 2022 startades motsvarande arbete även i utförargruppen som utgår från Vansbro. Verksamheten har finansierats av riktade statsbidrag under 2021 och 2022, och samma förutsättningar finns inte för 2023. Denna uppföljning används som underlag för ett ställningstagande om serviceteam ska övergå från projektform till en del av den ordinarie verksamheten under 2023 och framåt.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Senast uppdaterad: 7 december 2022