Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 24 januari 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028

Länsstyrelsen har färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028. Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i Dalarnas län i nära samverkan med polisen i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, Region Dalarna och länets kommuner. Den utarbetade strategin sträcker sig över perioden 2023-2028.

Förhoppningen är att den regionala sektorsövergripande strategin ska leda till ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Inom förvaltningen i Vansbro kommun finns en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en handlingsplan med aktiviteter för att nå målen i strategin utifrån kommunens uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen antar länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028.

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Regional samverkan HVB-hem

Ansvaret för personer med missbruk och beroende vilar på två huvudmän. Med hänsyn till detta är Region Dalarna och de 13 kommunerna i Dalarna i projektet överens om att det finns ett behov av en ny samordnad organisation som tar hänsyn till att beroendet är en multidisciplinär problematik orsakad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

HVB-hemmet kommer att omfatta tio vårdplatser. Vårdtiden beräknas vara mellan 12-24 veckor. HVB-hemmet ska:

  • Behandla riskbruk, skadligt bruk och beroendesjukdom.
  • Utreda och behandla misstänkta neuropsykiatriska diagnoser samt andra psykiska sjukdomar såsom personlighetssyndrom, PTSD, ångestsyndrom och depression.
  • Erbjuda sociala stödinsatser.

Beslut: 1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ingå i en regional samverkan i form av ett regionalt HVB-hem. HVB-hemmet riktar sig till unga män och kvinnor samt ickebinära personer (16 år - 20 år) med misstanke om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller andra psykiska besvär.

2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal med värdkommunen, Borlänge kommun.

Handläggare: Tf sektorchef social omsorg Patrik Prahl, e-post patrik.prahl@vansbro.se

Senast uppdaterad: 25 januari 2023