Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt

Beslutsklubba

Ärende: Svar på medborgarförslag om kraftvärmeverk

En medborgare har lämnat in en medborgarförslag till kommunen. Det innehåller ett förslag om byggnation av ett kraftvärmeverk för förbränning av sopor och biobränsle.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att inte bygga ett kraftvärmeverk, då den verksamheten ligger utanför kommunens ansvarsområde.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Investering för byggnation av ambulansstation

Region Dalarna och den ambulansverksamhet som bedrivs i Vansbro behöver nya lokaler.

Idag förhyr regionen lokaler vid vårdcentralen Bäckaskog. De lokalerna är inte ändamålsenliga för ambulansens verksamhet. Vid tecknandet av nytt hyreskontrakt 2019 med regionen erbjöd sig Vansbro kommun att se vilka möjligheter som finns att bygga en ny ambulansstation. Det bästa alternativet är att bygga till nuvarande räddningsstation och samnyttja så många ytor som möjligt i nuvarande räddningsstationsbyggnad.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter 28 miljoner kronor i investeringspengar för att bygga en ny ambulansstation åt Region Dalarna i anslutning till befintlig räddningsstation. Investeringen är intäktsfinansierad och ingår inte i den investeringsram kommunen årligen avsätter.

Kommunfullmäktige avsätter 2 miljoner kronor i investeringpengar till ny entréfunktion och mindre anpassningar i befintlig byggnad åt ambulansverksamheten och befintliga hyresgäster i räddningsstationen.

Beslutet om dessa investeringsmedel om 28+2 miljoner kronor innebär att tidigare beslut om finansiering upphävs.

Handläggare: sektorchef service Olle Wiking, e-post olle.wiking@vansbro.se

Ärende: Investeringsbudget 2023

Den beslutade strategiska planen innehöll ingen investeringsplan, utan den kommer att kompletteras i senare kedja. Vissa projekt kan dock inte vänta till detta beslut.

Kommunen bygger om och till det särskilda boendet Bäckaskog och för att inflyttning ska kunna ske under första kvartalet 2023 krävs det investeringsmedel för inköp av möbler och inventarier. Utgiften för detta beräknas uppgå till 950 tkr för etapp 1.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter 950 000 kronor i investeringsmedel för inköp av inventarier och möbler till Bäckaskog. Samt avsätter 3 miljoner kronor i investeringspengar för fastighetsunderhåll.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2023