Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunfullmäktige i korthet

Publicerad: 21 mars 2023

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 20 mars 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Kommunalt ansvar för insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat att det operativa insamlingsansvaret samt informationsansvaret gällande förpackningar övergår till kommunerna från och med 1 januari 2024. Målet med beslutet är att fler förpackningar ska samlas in och återvinnas.

Beslut: Kommunfullmäktige ger Vansbro Teknik AB i uppdrag, att genom Dala Vatten och Avfall AB, ansvara för Vansbro kommuns hantering av förpackningar från hushåll enligt förordning 2022:1274. Kommunfullmäktige förväntar sig att uppdraget genomförs inom de ekonomiska ramar som medföljer uppdraget, och inte leder till höjning av taxor.

Handläggare: upphandlare Tobias Eriksson, e-post tobias.eriksson@vansbro.se

Ärende: Vansbro Teknik AB avfallstaxa 2023, korrigerad

Avfallstaxan för år 2023 beslutades av Kommunfullmäktige i Vansbro kommun, 2022-12-19 § 102. Därefter har det uppdagats att en text avseende hantering av avfall kopplat till fritidshus saknats i beslutsunderlaget. Styrelsen i Vansbro Teknik AB föreslår därför att Kommunfullmäktige i Vansbro kommun kompletterar tidigare beslutad avfallstaxa med följande text:

”Fritidshusägare har möjlighet att ta med sitt avfall till sin permanentbostad i det fall man inte önskar hämtning av avfallet vid fritidshuset. Anmälan sker till Dala Vatten och Avfall AB. För permanentboende i annan kommun, som inte önskar hämtning av avfallet vid sitt fritidshus, anvisar Dala Vatten och Avfall AB en plats där avfallet kan lämnas.”

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa för år 2023 enligt utarbetat förslag från Vansbro Teknik AB, att gälla från och med 2023-04-01.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Finansiering av ökade projekteringskostnader gång- och cykelväg Vansbro Västra

Kommunstyrelsen beslutade tidigare att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en projektering för gång- och cykelväg till Vansbro Västra. 450 tkr avsattes för projekteringen.

Kostnadsökningar kopplat till behov av ytterligare undersökningar, bland annat geoteknisk undersökning har föranlett en kostnadsökning av projekteringen med 750 tkr.
Prognosen för hela projekteringen är 1,2 mkr.

Projekteringen avser framtagande av beslutsunderlag för offertförfrågan gällande byggnation av gång- och cykelväg.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter 750 tkr av investeringsbudgeten 2023 för färdigställande av projektering av gång och cykelväg till Vansbro Västra.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2023