Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 16 maj 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Internkontrollplan för 2023

Förvaltningen har utarbetat en intern kontrollplan för 2023 utifrån uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan samt bedömning av risker. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås.

Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt utifrån medborgaren. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter.

Beslut: Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för år 2023.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Granskning detaljplan Söderåsen, del av Vansbro 9:3

Samråd har genomförts för förslag till ny detaljplan för Söderåsen. Samtliga inkomna synpunkter på samrådshandlingarna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Vissa av de inkomna synpunkterna har beaktats och inarbetats i granskningsförslaget till detaljplanen i enlighet med kommentarerna i samrådsredogörelsen.

Nästa steg är nu att sända ut detaljplanen på granskning.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen sänder ut Detaljplan Söderåsen, del av Vansbro 9:3 på granskning.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Finansiering av detaljplan kvarteret Skogvaktaren

Detaljplaneändringens syfte är att skapa förutsättningar för ytterligare bebyggelse inom kvarteret Skogvaktaren i centrala Vansbro. Detaljplanen kommer att behandla frågor rörande riksintresse för kulturmiljövård, gestaltning och översvämning.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, vilket betyder att detaljplanen behöver handläggas med ett utökat planförfarande. Detta innebär att kommunen ska informera om samrådet med en kungörelse.
Kungörelse betyder meddelande till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är. Ett samrådsmöte bedöms behöva genomföras tillsammans med boende och allmänhet i Vansbro.

Beslut: Kommunstyrelsen avsätter 350 tkr för ändring av detaljplan för kvarteret Skogvaktaren. Beräknad kostnad för ändring av detaljplan finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande 2023.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2023